e-Learning ยศ.ทอ.

eLearning

วิทยฐานะ

military educator

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยภายในของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีหัวหน้ากอง

กองบริการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

แบ่งส่วนราชการออกเป็น


            ๑. ฝ่ายพลาธิการ มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับ ด้านพลาธิการ การจัดสถานที่ การเลี้ยงรับรองและการบริการ โดยมีหัวหน้าฝ่าย

            พลาธิการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

            ๒. แผนกช่างโยธา มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับ การดูแลอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ ซ่อมแซมปรนนิบัติบำรุง

            เครื่องมือเครื่องใช้สายช่างโยธา โดยมีหัวหน้าแผนกช่างโยธา เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

            ๓. แผนกขนส่ง มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับ สนันสนุน ยานพาหนะ ซ่อมบำรุงยานพาหนะ และควบคุมการใช้เชื้อเพลิงและหล่อลื่น

            โดยมีหัวหน้าแผนกขนส่ง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

            แบ่งส่วนราชการออกเป็น

 

            ๓.๑ ฝ่ายยานพาหนะ มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับ การบริการยานพาหนะแก่ส่วนราชการต่าง ๆ

            โดยมีหัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

            ๓.๒ ฝ่ายซ่อมบำรุง มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับ การซ่อมบำรุงยานพาหนะในขั้นสนาม ดูแลเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการซ่อมบำรุง

            โดยมีหัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

            ๔. ฝ่ายพัสดุ มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับ การพัสดุ การเบิก - จ่าย ควบคุม เก็บรักษา ขอตั้ง เพิ่ม หรือลดอัตราจ่ายพัสดุ คุมบัญชี

            สถิติ แจ้งความต้องการจัดหา รายงานสถานภาพพัสดุ โดยมีหัวหน้าฝ่ายพัสดุ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

Copyright © 2017-2018. All Rights Reserved.  |  พัฒนาโดย กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ.