e-Learning ยศ.ทอ.

eLearning

วิทยฐานะ

military educator

logo

 

มีหน้าที่ วางแผนการปฏิบัติ อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม แก่กำลังพลของกองทัพอากาศ ตามที่กองทัพอากาศกำหนด และการอนุศาสนาจารย์ รวมทั้งตรวจตรากิจการในสายวิทยาการ ด้านการศึกษาและการฝึก และการอนุศาสนาจารย์ มีเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

Copyright © 2017-2018. All Rights Reserved.  |  พัฒนาโดย กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ.