e-Learning ยศ.ทอ.

eLearning

วิทยฐานะ

military educator

มีหน้าที่วางแผน  อำนวยการ  ประสานงาน และควบคุมการดำเนินการตามนโยบาย ด้านยุทธการ การข่าวการฝึกตามแผน  การตรวจเยี่ยมสายวิทยาการฝึกศึกษาและอนุศาสนาจารย์ การถวายและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญที่มาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่  การรักษาความปลอดภัยของหน่วย  การปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน  การเตรียมพร้อมและปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีหัวหน้าแผนกยุทธการและการข่าว กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นผู้รับผิดชอบ

Copyright © 2017-2018. All Rights Reserved.  |  พัฒนาโดย กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ.