เข้าสู่ระบบ

ใช้อีเมล์ ทอ.(ไม่ต้องใส่ @rtaf.mi.th)

e-Learning ยศ.ทอ.

eLearning

Data sharing

data sharing

วิทยฐานะ

military educator

ball1ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป NewAlt
ball1ประกาศรับสมัครบุคคลต่างประเทศ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
ball1แผนปฎิบัติราชการ ยศ.ทอ.ปี ๖๑ / ปี ๖๑-๖๔
ball1มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ball1ยุทธศาสตร์ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทอ. พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒


ball1ตัวบ่งชี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ
arrowระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
arrowระดับปริญญาตรีขึ้นไป รอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

ball1คู่มือการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๖
ball1ระเบียบ ยศ.ทอ. ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษาของ ยศ.ทอ. พ.ศ.2556
ball1กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการศึกษา และการรายงานผลการศึกษา ยศ.ทอ.

Copyright © 2017-2018. All Rights Reserved.  |  พัฒนาโดย กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ.